توسعه ميدان نفتی پرنج در سال جاری آغاز می شود

مدير امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب از آغاز توسعه ميدان نفتی پرنج در سال جاری خبر داد. شکرا... زاده بهبهانی با بيان اين مطلب افزود: محاسبات اوليه با اطلاعات فعلی نشان می دهد اين ميدان دارای يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون بشکه نفت درجا و۴۳۱ ميليون بشکه نفت قابل برداشت است. وی افزود: وجود نفت در اين ميدان با حفاری يک حلقه چاه اکتشافی توسط مديريت امور اکتشاف شرکت ملی نفت ايران که در فروردين ماه گذشته در عمق۳هزار و پنجاه متری تکميل شد، قطعی گرديد؛ ظرفيت توليد اوليه اين حلقه چاه ۳هزار و۱۰  بشکه در روز است که قابليت افزايش نيز دارد. وی خاطر نشان کرد با توجه به اينکه اين ميدان در نزديکی ميدان نفتی کرنج قرار دارد و ﺗﺄسيسات بهره برداری اين ميدان ظرفيت مازاد فرآورش۴۰ هزار بشکه در روز را دارد، برای توسعه ميدان پرنج نياز به هزينه های سنگين برای احداث ﺗﺄسيسات فرآورشی جديد نيست. ميدان نفتی پرنج با توجه به نزديک بودن به ﺗﺄسيسات موجود و داشتن عمق و لايه نفتی مناسب، با هزينه کمی قابل توسعه خواهد بود و می تواند نقش قابل توجهی در افزايش ظرفيت توليد مناطق نفت خيز جنوب ايفا کند.

احسان اسماعيل پور مطلق- سيد محمد حسين رحيمائی

/ 0 نظر / 9 بازدید