افزايش توليد نفت ايران به 3/5 ميليون بشکه

ايران توليد نفت خود را با يک ميليون بشکه افزايش به 3/5 ميليون بشکه در روز افزايش خواهد داد. غلامحسين نوذری، وزير نفت با بيان مطلب فوق افزود: ايران برنامه هايی را در دست اجرا دارد تا توليد نفت را از 3/4  ميليون بشکه کنونی، طی هفت سال آينده(پايان برنامه پنجم توسعه) به 3/5 ميليون بشکه برساند؛ همچنين در مدت مشابه توليد گازی معادل روزانه يک ميليارد مترمکعب داشته باشد. وی در ادامه گفت: در مرحله مذاکره با بسياری از شرکت های خارجی هستيم؛ 150 تا 160 ميليارد دلار سرمايه گذاری در هفت سال آينده برای برنامه های توسعه صنعت نفت ايران مورد نياز است. ايران در 28 سال آينده 480 ميليارد دلار سرمايه گذاری در بخش نفت وگاز لازم دارد تا برنامه های بلند مدت خود در بخش انرژی را ادامه دهد. وزير نفت گفت: ايران توسعه برخی از ميادين را که قرار بود به شرکت های بين المللی واگذار شود، شروع کرده است و از پول فروش نفت زودتر توليد شده از اين ميادين و همچنين حساب ذخيره ارزی برای توسعه آنها استفاده می کند. به گفته ايشان در اين راستا پروژه عظيم آزادگان سال آينده حدود 500 هزار بشکه در روز توليد نفت خواهد داشت.                         

احسان اسماعيل پور مطلق ، سيد محمد حسين رحيمائی

/ 0 نظر / 5 بازدید