ذخايرشناسايی شدۀ معدنی کشور افزايش يافت

/>/>

/>

/>/>/>

مدير عامل شرکت تهيه و توليد مواد معدنی گفت: آخرين محاسبات انجام شده حاکی از وجود ۵۰  ميليارد تن ذخاير انواع مواد معدنی در کشور است.اردشير سعدمحمدی تصريح کرد:  ۶۷ نوع ماده معدنی تاکنون در کشور شناخته شده است که حجم اين ذخاير به بيش از ۵۰  ميليارد تن می رسد. وی در خصوص واگذاری معادن کشور به شرکت های خارجی در قالب قراردادهای بيع متقابل نيز توضيح داد: بهره برداری هيچ يک از معادن کشور تاکنون در قالب قراردادهای بيع متقابل واگذار نشده است. معاون وزير صنايع و معادن نيز از برناﻣﺔ افزايش توليد سيمان از۳۵ ميليون تن به ۴۲ ميليون تن در سال خبر داد. وی اظهار داشت بودجه اکتشافات سازمان زمين شناسی کمتر از يک بيستم بودجه ای است که برای اکتشافات نفت در نظر گرفته شده است. وزير صنايع و معادن هم در ديدار از مجتمع مس سرچشمه تصريح کرد: صنعت مس ، صنعت بسيار استراتژيکی است و به همين دليل ، بايد برنامه بسيار حساب شده ميان مدت و دراز مدت برای توسعه اين صنعت تدوين شود و در راستای برنامه چهارم توسعه ، اميدواريم توليد مس تا حدود ۵۰۰  هزار تن افزايش يابد. وی افزود ۸  طرح اصلی توسعه صنايع مس ايران نهايی شده و بايد با استفاده از توان مالی و اعتباری و فنی و مهندسی بخش خصوصی اين طرح ها با سرعت به مرحله اجرا برسد. در حال حاضر از مجموع ذخاير معادن مس سرچشمه ، ميدوک و سونگون امکان برداشت ۸  ميليون تن فلز قطعی مس وجود دارد و برنامه ريزی ها برای افزايش اين مقدار تا سطح۱۴  ميليون تن فلز قطعی قابل برداشت است. کمربند مس خيز ايران در مسير خود ۰۰ ۸  نقطه با توانايی مس دارد که هم کنون درطرح پوشش اکتشافی قرار گرفته است و شامل مناطق سرچشمه ، ميدوک و سونگون ، علی آباد يزد ، سيستان و بلوچستان و احتماﻻًچند منطقه در زنجان خواهدبود.ايران در حال حاضر با توليد ۲۰۰ هزار تن مس کاتد در رتبه بيستم توليد کنندگان مس جهان قرار دارد وبا اجرای طرحهای توسعه ، ظرفيت توليد مس کاتد در کشور به ۴۴۰  هزار تن خواهد رسيد.

 سيد محمدحسين رحيمائی ، احسان اسماعيل پورمطلق  

/ 0 نظر / 5 بازدید